Словник термінів

Термін або абревіатураВизначення англійскоюВизначення українськоюВизначення російською
Available QuantityAvailable QuantityДоступна кількість - наявні мінус товари, що підлягають відвантаженнюДоступное количество - имеющиеся в наличии минус товары, подлежащие отгрузке
CPFRCollaborative ForecastingПрогноз споживання товару на основі оцінок, даних торговим персоналом та / або покупцямиПрогноз потребления товара на основе оценок, данных торговым персоналом и/или покупателями
Days SupplyDays SupplyЗабезпечений період - відношення доступного запасу до очікуваного щоденного попитуОбеспеченный период - отношение доступного запаса к ожидаемому ежедневному спросу
DCDistribution CenterРозподільний центрРаспределительный центр
Dead StockDead StockМертвий запас - товар, що не споживаний протягом останніх X місяцівМертвый запас - товар, не потребляемый в течение последних X месяцев
Demand ForecastDemand ForecastПрогноз попиту - прогноз споживання товару на певний періодПрогноз спроса - прогноз потребления товара на определенный период
EDIElectronic Data InterchangeЕлектронний обмін данимиЭлектронный обмен данными
EOQEconomic Order QuantityЕкономічний обсяг замовлення - обсяг замовлення, при якому мінімізуються сукупні витрати на товарну одиницюЭкономичный объем заказа - объем заказа, при котором минимизируются совокупные издержки на товарную единицу
ERPEnterprise Resource PlanningПланування ресурсів підприємстваПланирование ресурсов предприятия
FEFOFirst Expire, First OutПершим закінчується (строк придатності) - першим пішовПервым истекает (срок годности) - первым ушёл
FIFOFirst In, First OutПершим прийшов, першим пішовПервым пришёл, первым ушёл
FMCGFast-Moving Consumer GoodsТовари повсякденного попиту з високою швидкістю оборотуТовары повседневного спроса с высокой скоростью оборота
Inventory ManagementInventory ManagementУправління запасами - процес визначення моменту поповнення запасу товару і необхідного обсягу замовленняУправление запасами - процесс определения момента пополнения запаса товара и необходимого объема заказа
KPIKey Perfomance IndicatorsКлючові показники ефективностіКлючевые показатели эффективности
Lead TimeLead TimeЧас виконання - планований час виконання замовленняВремя выполнения - планируемое время выполнения заказа
MRPMaterial Resourse PlanningПланування матеріальних ресурсівПланирование материальных ресурсов
Non-Seasonal ProductsNon-Seasonal ProductsТовари несезонного попиту - товари, споживання яких не залежить від пори рокуТовары несезонного спроса - товары, потребление которых не зависит от времени года
Order CycleOrder CycleЦикл замовлення - період між розміщенням замовлень на поповненняЦикл заказа - период между размещением заказов на пополнение
Order PointOrder PointТочка замовлення - кількість товару, рівне очікуваному на період виконання замовлень попиту плюс страховий запасТочка заказа - количество товара, равное ожидаемому на
период выполнения заказов спросу плюс страховой запас
RanksRanksРанжування - класифікація товарів на основі кількості звернень за рік, річного обороту або рентабельностіРанжирование - классификация товаров на основе количества обращений за год, годового оборота или
рентабельности
Safety StockSafety StockСтраховий запас - додатковий запас, зберігається на випадок незвичайного стрибка попиту під час реалізації замовлення або при затримці поповненняСтраховой запас - дополнительный запас, хранимый на случай необычного скачка спроса во время реализации заказа или при задержке пополнения
Seasonal ProductsSeasonal ProductsТовари сезонного попиту - товари, споживання яких змінюється в залежності від пори рокуТовары сезонного спроса - товары, потребление которых меняется в зависимости от времени года
SKUStock-keeping UnitОдиниця складського зберіганняЕдиница складского хранения
StockoutStockoutДефіцит - ситуація, коли доступна кількість товару менше необхідного або дорівнює нулюДефицит - ситуация, когда доступное количество товара меньше необходимого или равна нулю
Target OrderTarget OrderЦільовий розмір замовлення - встановлений постачальником мінімальний розмір замовлення, виражений в сумі, кількості, обсязі, вазі, який дає право на спеціальні цінові умовиЦелевой размер заказа - установленный поставщиком минимальный размер заказа, выраженный в сумме, коли-
честве, объеме, весе, который дает право на
специальные ценовые условия
Three Way RankingThree Way RankingТрехфакторне ранжування - ранжування товарів на основі комбінації числа звернень, собівартості проданих товарів і валового або скоригованого прибуткуТрехфакторное ранжирование - ранжирование товаров на основе комбинации числа обращений, себестоимости проданных товаров и валовой или скорректированной прибыли
TurnoverTurnoverОборотність - відношення собівартості проданих товарів за рік до середньої вартості запасів. Показник можливості отримання прибутку від вкладень в одиницю товаруОборачиваемость - отношение себестоимости проданных товаров за год к средней стоимости запасов. Показатель возможности получения прибыли от вложений в единицу товара
WMSWarehouse Management SystemСистема управління складомСистема управления складом